DNF海边的赛丽亚宠物怎么样 DNF海边的赛丽亚属性图片

作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2017-09-16 13:45:15  

DNF海边的赛丽亚宠物属性介绍
 
 
力量:20
 
智力:20
 
体力:20
 
精神:20
 
攻击速度:+3%
 
移动速度:+3%
 
施放速度:+3%
 
物品栏负重:+10KG
 
城镇移动速度:+10%

阅读排行榜

热门推荐